چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو Spring

چیلر تراکمی هواخنک اسکرو Spring مونتاز چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت ۴۰ تا ۴۰۰ تن تبرید

%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d9%84%d8%af-03