نمایندگی استان قم

قم – شرکت تهویه کوهسار – آقای سعید کیهانی – بلوار الغدیر – بعد از پمپ بنزین صفاشهر- غدیر ۱۳ ساختمان ایران زمین طبقه دوم واحد۵  تلفن ۳۲۸۵۰۹۶۰-۰۲۵