مینی چیلر Spring

مینی چیلر Spring هوا خنک اسکرال از ظرفیت ۲٫۵ تا ۸٫۵ تن تبرید