فن کوئل سقفی توکار Spring

فن کوئل سقفی توکار  Spring با شدت صدای فوق العاده پایین از ظرفیت های ۲۰۰ الی ۱۲۰۰ تن تبرید CFM