فن کوئل داکتی Spring

فن کوئل  داکتی  Spring با شدت صدای فق العاده کم . از ظرفیت ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ cfm

sh4